چرا بایستی در تله بخار ونتوری استرینر به همراه شیر تخلیه و یا یک رسوب‌گیر قبل از نازل ونتوری قرار گیرد؟

استرینرها و رسوب‌گیرها (فیلترها) در تله بخار ونتوری برای دو هدف اصلی استفاده می‌شوند: اولاً، حفاظت از نازل ونتوری در برابر ذرات جامد و رسوبات، و دوماً، بهبود عملکرد و طول عمر تله بخار ونتوری.

۱. حفاظت از نازل ونتوری: نازل ونتوری قسمت حساسی از تله بخار است که مسئول تبادل حرارت و انتقال بخار یا مایعات است. اگر ذرات جامد یا رسوبات به نازل ونتوری برسند، ممکن است باعث مسدود شدن نازل شده و عملکرد تله بخار را تحت تأثیر قرار دهند. استرینرها و رسوب‌گیرها قبل از نازل قرار گرفته و ذرات جامد را از مسیر عبور مایعات و گازها حذف می‌کنند، بنابراین نازل از تماس مستقیم با آنها محافظت می‌شود.

۲. بهبود عملکرد و طول عمر: با حذف ذرات جامد از مایعات و گازها، عملکرد تله بخار بهبود می‌یابد و خطراتی مانند خوردگی و خرابی در اجزای حساس تله بخار (مانند نازل ونتوری) کاهش می‌یابد. این باعث افزایش طول عمر و کاهش نیاز به تعمیرات و نگهداری تله بخار می‌شود.

بنابراین، نصب استرینرها و رسوب‌گیرها در تله بخار ونتوری از اهمیت بسیاری برخوردار است و به حفاظت از تجهیزات، بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌های نگهداری کمک می‌کند.