کاربردها

صنایع غذایی و نوشیدنی

صنایع غذایی و نوشیدنی

صنایع غذایی و نوشیدنی


در صنایع غذایی و نوشیدنی، بازیافت بهینه اسیدهای چرب و روغن‌های موجود در بخارات فرآیند بوزدایی، مزیت‌های اقتصادی را از طریق کاهش هدر رفت مواد و آلودگی آب کندانسور بهمراه دارد.

همچنین توصیه می‌کنیم با مطالعه ادامه مطلب، در این زمینه بیشتر بدانید‌.