پالایشگاه نفت بندر عباس

پالایشگاه نفت بندر عباس


خدمات و محصولات ارائه شده به پالایشگاه نفت بندر عباس

Ejector

Year Quantity Owner Equipment
2014 2 Bandar Abas Oil Refinery Ejector

 

دانلود لیست کامل مشتریان