پالایشگاه نفت آبادان

پالایشگاه نفت آبادان


خدمات و محصولات ارائه شده به پالایشگاه نفت آبادان

Ejector

Year Quantity Owner Equipment
2012 15 Abadan Oil Refinery Ejector
2007 1 Abadan Oil Refinery

 

دانلود لیست کامل مشتریان