شرکت نارگان

شرکت نارگان


خدمات و محصولات ارائه شده به شرکت نارگان

Ejector
Silencer
Filter
Ejector Spare Parts
Ejector (Steam Jet Heater)

Year Quantity Owner Equipment
2017 8 Isfahan Oil Refinery Ejector
2019 2 Isfahan Oil Refinery Silencer
2018 2 Esfahan Oil Refinery
2017 2 Isfahan Oil Refinery
2016 6 Isfahan Oil Refinery Filter
2016 2 Isfahan Oil Refinery Ejector Spare Parts
2013 2 Jam Petrochemical Ejector
(Steam Jet Heater)
2013 3 Mahabad Petrochemical

  

دانلود لیست کامل مشتریان