شرکت مهندسی و طراحی صنایع انرژی ( EIED )

شرکت مهندسی و طراحی صنایع انرژی ( EIED )


  • آدرس : No.19, Golshan St., Golchin St., Ozgol, ImamAli Hyw , Tehran
  • تلفن ثابت : 02172385000
  • پست الکترونیک : info@eied.com
  • وب : http://eied.com