شرکت مهندسی و طراحی صنایع انرژی ( EIED )

شرکت مهندسی و طراحی صنایع انرژی ( EIED )


خدمات و محصولات ارائه شده به شرکت مهندسی و طراحی صنایع انرژی ( EIED )

Ejector
Silencer
Nozzle

Year Quantity Owner Equipment
2016 1 Ilam Petrochemical Ejector
2011 1 Tabriz Oil Refinery Ejector
2010 3 Tabriz Oil Refinery Silencer
2012 2 Tabriz Oil Refinery Nozzle
2016 1 Ilam Petrochemical Silencer
2016 10 Bushehr Petrochemical Co.

 

دانلود لیست کامل مشتریان