شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)

شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)