شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)

شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)


خدمات و محصولات ارائه شده به شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)

Injection Nozzle
Desuperheater
Ejector
Silencer

Year Quantity Owner Equipment
2018 2 Tabriz Oil Refinery Injection Nozzle
2018 3 Abadan Oil Refinery Upgrading Project Desuperheater
2017 1 Tabriz Oil Refinery
2018 8 Abadan Oil Refinery Upgrading Project Ejector
2015 2 Tabriz Oil Refinery
2011 4 Shazand Oil Refinery
2010 6 Shazand Oil Refinery  (Consortium of Sazeh-ODCC-SEI )
2010 1 Shazand Oil Refinery  (Consortium of Sazeh-ODCC-SEI )
2010 2 Shazand Oil Refinery  (Consortium of Sazeh-ODCC-SEI )
2009 2 Shazand Oil Refinery
2015 3 Tabriz Oil Refinery Silencer
2009 4 Shazand Oil Refinery
2009 1 Shazand Oil Refinery

 

دانلود لیست کامل مشتریان