بلاگ

شبیه سازی عملکرد راپچر دیسک کاراجت

برای آنکه درک بهتری از عملکرد راپچر دیسک داشته باشیم، شما را دعوت می کنیم تا با مشاهده این ویدئو شبیه سازی شده از عملکرد راپچر دیسک، چگونگی فشار عملکرد (برگشتی و پارگی ) را با دقت بسیار بالا مشاهده نمایید.