هوازدا-Degasifying System-(Deaerators)

بازدید : 1223   |      

دی اریتور یا هوازدا چیست؟ (Degasifying systems)
دی اریتور تجهیزی است که از آن برای حذف کردن اکسیژن و گازهای حل شده در آبی که خوراک بویلرهای تولید بخار است، استفاده می‌شوداکسیژن حل شده در آب بویلر باعث خسارت‌های شدید ناشی از خوردگی در سیستم بخار می‌شود؛ به این صورت که به دیواره فلزی لوله‌ها و دیگر تجهیزات فلزی می‌چسبد و تشکیل اکسید (زنگ) می‌دهد.
توصیه می کنیم با مطالعه قسمت "توضیحات بیشتر" به طور کامل با دی اریتور یا همان هوازدا آشنا شوید.

دی ایرتور (deaerator) هوازدا(degasifying)

دی اریتورها یا هوازدا ،دستگاههای مکانیکی هستند که گازهای حل شده را از آب وروردی دیگ بخار خارج می کنند . دی اریتورها سیستم بخار را از اثرات خوردگی محافظت می کند
در واقع دی اریتورها این کار را با کاهش غلظت اکسیژن محلول و دی اکسید کربن تا حدی که خوردگی به حداقل برسد، انجام می دهند . 

 بیشتر دی اریتور ها برای حذف اکسیژن تا وزن ۷pbb (0.005 cm³/L)و یا کمتر و همچنین جداسازی کربن دی اکسید طراحی می شوند که در دو نوع اصلی tray-type و spray-type موجود می باشد.