تله بخار ترمو استاتیکی

بازدید : 410   |      

تله بخار ترمو استاتیکی چیست؟
در­تله بخارهای ترموستاتیک باز و بسته شدن اوریفیس توسط یک شیر ترموستاتیک کنترل می­ شود. شیر­های ترموستاتیک زمانی که سیال با دمای پایین (هوای اولیه ­ی سیستم، کندانس) به آنها می ­رسد منقبض می ­شوند و اوریفیس باز می ­شود و وقتی سیال دما بالا (بخار، آب اشباع) آنها را غرق کند منبسط شده و اوریفیس را می بندند. بدین ترتیب اجازه ­ی عبور هوا و کندانس داده شده و از خروج بخار جلوگیری می ­شود.

تله بخار ترمو استاتیکی چیست؟


در­تله بخارهای ترموستاتیک باز و بسته شدن اوریفیس توسط یک شیر ترموستاتیک کنترل می­ شود. شیر­های ترموستاتیک زمانی که سیال با دمای پایین (هوای اولیه ­ی سیستم، کندانس) به آنها می ­رسد منقبض می ­شوند و اوریفیس باز می ­شود و وقتی سیال دما بالا (بخار، آب اشباع) آنها را غرق کند منبسط شده و اوریفیس را می بندند. بدین ترتیب اجازه ­ی عبور هوا و کندانس داده شده و از خروج بخار جلوگیری می ­شود.