جت میکسر

بازدید : 190   |      

از این اجکتور جهت ترکیب، مخلوط و یا سیرکوله نمودن مایعات و همچنین حل کردن پودرهای جامد در مایع استفاده می شود. اجکتورهای مخلوط کننده می توانند جایگزین مناسبی جهت پمپ های سانتریوژ و یا همزن های مکانیکی، که در مخازن و تانک های ذخیره و همچنین حوضچه های خنثی سازی اسید یا باز استفاده می شوند، باشند. اصولا عملکرد اجکتورهای مخلوط کننده شبیه سایر اجکتورها می باشد. به این ترتیب که آب تحت فشار از یک نازل همگرا عبور نموده و ضمن افزایش سرعت، فشار آن کاهش یافته و باعث مکش و ورود مایع به داخل اجکتور می گردد. مایع محرک و مکش شده در شیپوره اجکتور مخلوط شده و به درون مخزن برمی گردند. مایع محرک می تواند از مایع درون مخزن باشد یا از منبع جدیدی به درون میکسر پمپ شود.