اجکتور

بازدید : 215   |      

«جت پمپ‌ها» يا «اجكتورهاي خلأ» وسايلي براي جابجايي، تراكم يا اختلاط گازها، بخارات، سيالات و جامدات هستند. عامل محرك، به عوض قطعات مكانيكي، مايعات، گازها يا بخار مي‌باشند. اين وسايل «پمپ‌هاي فاقد قطعات متحرك» مي‌باشند.

اجکتور

«جت پمپ‌ها» يا «اجكتورهاي خلأ» وسايلي براي جابجايي، تراكم يا اختلاط گازها، بخارات، سيالات و جامدات هستند. عامل محرك، به عوض قطعات مكانيكي، مايعات، گازها يا بخار مي‌باشند. اين وسايل «پمپ‌هاي فاقد قطعات متحرك» مي‌باشند.

وجود گزينه‌هاي متعدد براي سيال محرك منجر به طيف بسيار وسيعي از كاربردها براي اين پمپ‌ها شده است. اساس كار اجكتورها عبارت است از مكش و شتاب دادن مايع يا گاز موجود در محيط اطراف به كمك جت پر سرعت مايع يا گاز محرك خروجي از شيپورة محرك. نتيجة اين عمل مخلوطي از سيال مكش شده و محرك مي‌باشد كه سرعتش در ديفيوزر پايين دست كاهش يافته تبديل به فشار مي‌گردد. اجراي عملي اين مكانيزم مستلزم ابزار ساده‌اي مي‌باشد كه به طور معمول از سه بخش اصلي تشكيل يافته است:

1- محفظه مكش

2- شيپوره محرك

3- شيپوره اختلاط يا ديفيوزر

شيپوره اختلاط شامل يك بخش همگرا (مخروط ورودي)، يك بخش استوانه‌اي (گلويي) و يك بخش واگرا (مخروط خروجي) مي باشد.

جت پمپ‌ها سه اتصال دارند:

اتصال A براي محيط محرك با بالاترين فشار، P1، و دبي، M1

اتصال B براي محيط مكش با پايينترين فشار، P0، و دبي، M0

اتصال C براي تخلية محيط محرك و مكش با فشار مياني، P، و دبي، M

دبي تخليه حاصل جمع دبي محرك و مكش مي‌باشد:

M = M0 + M1; P0 < P < P1

محيط مكش از مسير اتصال مكش وارد محفظة مكش مي‌شود. محيط محرك نيز پس از عبور از شيپورة محرك انبساط يافته فشار آن تبديل به انرژي جنبشي مي‌گردد. در اين ناحيه پايينترين فشار استاتيكي را داريم كه تقريباً معادل فشار مكش مي‌باشد. جريان انرژي حاصله با سيال ورودي از اتصال B مكش برخورد كرده آن را به سمت مخروط ورودي شيپورة اختلاط شتاب مي‌دهد.پس از عبور از گلويي و ورود به ديفيوزر، انرژي جريان مخلوط به تدريج به انرژي پتانسيل تبديل ميشود و مخلوط تا فشار بالاتر تخليه متراكم مي‌گردد.

افزايش از فشار مكش، P0، تا فشار تخليه، P، برابر است با ارتفاع تحويلي يا اختلاف فشار، ΔP، پمپ. نسبت P/ P0 نسبت فشار پمپ مي‌باشد.

اجكتورها بر اساس محيط مكش و محرك نامگذاري مي‌شوند. جدول زير نام تركيب‌هاي مختلف را به دست مي‌دهد.

 اجکتور

اجکتور

اجکتور

اجکتور