food and beverage

صنایع غذایی و نوشیدنی

صنایع غذایی و نوشیدنی

صنایع غذایی و نوشیدنی
در صنایع غذایی و نوشیدنی، بازیافت بهینه اسیدهای چرب و روغن های موجود در بخارات فرآیند بوزدایی، مزیت های اقتصادی را از طریق کاهش هدر رفت مواد و آلودگی آب کندانسور به همراه دارد.