هوازدا

بازدید : 225   |      

دی اریتور (Degasifying systems)
دی اریتور تجهیزی است که از آن برای حذف کردن اکسیژن و گازهای حل شده در آبی که خوراک بویلرهای تولید بخار است، استفاده می‌شود.


اکسیژن حل شده در آب بویلر باعث خسارت‌های شدید ناشی از خوردگی در سیستم بخار می‌شود؛ به این صورت که به دیواره فلزی لوله‌ها و دیگر تجهیزات فلزی می‌چسبد و تشکیل اکسید (زنگ) می‌دهد. بیشتر دی اریتور ها برای حذف اکسیژن تا وزن ۷pbb (0.005 cm³/L)و یا کمتر و همچنین جداسازی کربن دی اکسید طراحی می شوند که در دو نوع اصلی tray-type و spray-type موجود می باشد.