فرصت های همکاری

فرصت های همکاری

فرصت های همکاری

از شرکت ها و افراد دارای تجربه در تمامی حوزه های صنعتی، جهت همکاری در موارد زیر دعوت بعمل می آید. الگوی هر همکاری بر اساس شرایط طرفین تعریف خواهد شد:

۱- فروش داخلی و خارجی محصولات
۲- طراحی و تولید محصولات جدید مرتبط با فعالیت های شرکت

لطفاً جهت مذاکرات بیشتر در این خصوص با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید:

commercial@karajet.com

نظر بدهید