اسکرابر

بازدید : 232   |      

جت اسکرابر برای جداسازی ذرات معلق در انواع گازها استفاده می شود و در میان تمیزکننده های گازی جایگاهی استثنایی دارد. اساس کار این اسکرابر مشابه جت پمپ می باشد و در این سیستم سیال محرک با عبور از نازل های مربوطه تبدیل به ذرات بسیار ریز شده که ذرات معلق را جذب می نماید.

اسکرابر

جت اسکرابر برای جداسازی ذرات معلق در انواع گازها استفاده می شود و در میان تمیزکننده های گازی جایگاهی استثنایی دارد. اساس کار این اسکرابر مشابه جت پمپ می باشد و در این سیستم سیال محرک با عبور از نازل های مربوطه تبدیل به ذرات بسیار ریز شده که ذرات معلق را جذب می نماید.

Applicable Codes and Standards:

ASME Sec. VIII - div. 1

Advantages

جمع آوری غبارات قابل اشتعال و انفجار به صورت کاملا مطمئن
حذف هرگونه گاز و ذرات جامد
خنثی سازی گازهایی که موجب فرسایش می گردند
قابلیت عملکرد در دما و رطوبت بالا
گازهای خروجی سرد می شوند که موجب کاهش حجم کلی تجهیز می شود.

Types:

جت اسکرابر

Jet Venturi Scrubber:

Ejector makes the gas enter the scrubber and motive nozzle inside the ejector removes pollutants. It is unique among available scrubbing systems because of no need to a blower or fan.
Capable of handling a wide range of corrosive and/or sticky particles
Effective in removing particles larger than 1.0 μm in diameter
Higher liquid to gas ratios than most other particulate scrubbers
Can be effective if the gas is very soluble or if a very reactive scrubbing reagent is used

جت اسکرابر

Venturi Scrubber:

They use a change in gas velocity to shear liquid streams into tiny target droplets which particulate and soluble gases are transferred.
Effective in removing particles larger than 0.6 μm in diameter
Simple configuration and reliability
Can be effective if the gas is very soluble or if a very reactive scrubbing reagent is used

جت اسکرابر

Spray Tower Scrubber:

Spray towers use spray nozzles to extend the surface area of the scrubbing liquid and enhance mass transfer of contaminant gas into the liquid.
Open vessel design where plugging or scaling may occur
Lower cost alternate for high gas volume scrubbing applications
Removing particles larger than 10 μm in diameter
Capable of a small amount of gas absorption

جت اسکرابر

Packed Tower Scrubber:

Packed towers are gas absorption devices that utilize internal media of a variety types to enhance the mass transfer of gases into an absorbing liquid.
Both air pollution control and recovery of process gases
control of soluble gases such as halide acids and to remove soluble organic compounds such as alcohols and aldehydes